Friso Tjibbe ut it Suden x Jannemarie-Jalkje v.d.Kraay Heide

Geboortedatum: 28 Mei 2016
Kennelnaam:
v.d.Kraay Heide
Vader: Friso Tjibbe ut it Suden
Moeder: Jannemarie-Jalkje v.d.Kraay Heide
Reu/teef:
1/1
Fokker: J.v Gemert de Groen
Woonplaats: Esch
Telefoon: 06-10228195
E-mail: jg.gemert@gmail.com
Website: https://kraaijheide.wordpress.com/