Hessel fan ‘t Paradijske x Bregje Fenna Út it suden

Geboortedatum: 07 December 2015
Kennelnaam:
Út it suden
Vader: Hessel fan ‘t Paradijske
Moeder: Bregje Fenna Út it suden
Reu/teef:
3/3
Fokker: E.Helmer
Woonplaats: Duizel
Telefoon: 049-7516431
E-mail: info@utitsuden.nl
Website: http://www.utitsuden.nl/