Lieke fan ’t Molenaars Hiem X Tibbe Jaitze fan de Ruyghe Boontjes

Lieke fan ’t Molenaars Hiem

Tibbe Jaitze fan de Ruyghe Boontjes

Kennelnaam          Fan ‘t Schouwse Dún
Teef Lieke fan ’t Molenaars Hiem
Reu Tibbe Jaitze fan de Ruyghe Boontjes
Dekdatum 25 Juli 2021
Naam Sandra Radecke
Woonplaats Kerkwerve
Contact 06-42953076
Email Sandra Radecke