Jeske Aagje fan ‘e Âlde Leane x Fenne Epke fan ‘e Wylde See

Kennelnaam Fan it boskhûske
Teef Jeske Aagje fan ‘e Âlde Leane
Reu Fenne Epke fan ‘e Wylde See
Naam Alie Pepping
Woonplaats Uithoorn
Contact 06-13906980
Email alie_pepping@hotmail.com