Enny Doutzen Fan de Moaie-Hôvingen x Friso Tjibbe Út it Suden

Kennelnaam Fan de Moaie-Hôvingen
Teef Enny Doutzen Fan de Moaie-Hôvingen
Reu Friso Tjibbe Út it Suden
Naam G.A. van Engelen
Woonplaats Schoonhoven
Contact 06-50250221
Email bertha@moaie-hovingen.nl