Lobke fan ‘t Molenaarshiem X Tjalle fan ‘t Molenaarshiem

 

Kennelnaam          fan ‘t Molenaars Hiem
Teef Lobke fan ‘t Molenaarshiem
Reu Tjalle fan ‘t Molenaarshiem
Naam Wiecher Mulder
Woonplaats Dwingelo
Contact 0521 – 592329
Email janniewiecher@hotmail.com