Git fan de Hoppema Steate x Dytmer Rieme fan de Moaie Hôvingen

 

Kennelnaam Fan de Lytse Lauwers
Teef Git fan de Hoppema Steate
Reu Dytmer Rieme fan de Moaie Hôvingen
Naam Boukje Westra v.d Veen
Woonplaats De Westereen (voorheen Zwaagwesteinde)
Contact 0511-402280
Email jan-boukje@hotmail.com